Splošni pogoji za potovanje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta Turistična agencija Barka, Gregor Kaligaro s.p. (v nadaljevanju Agencija Barka) in potnik, ki se je prijavil za turistični aranžma v organizaciji Agencije Barka.

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Agencija Barka prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja, ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev. Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov. V primeru telefonske prodaje ali naročanja preko elektronske pošte oziroma prodaje po internetu, se šteje, da je potnik sprejel določila Splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko ali preko elektronske pošte oziroma po internetu naročil turistični aranžma. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu. S prijavo na potovanje se potnik strinja s splošnimi pogoji. Potnik je dolžan pogodbo (račun) pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku 3 (treh) dni po izdaji računa.

2. PRIJAVA

Potnik se na program prijavi v postopku prijave prek spletne strani , v poslovalnici ali prek pooblaščene agencije. Postopek prijave se prične z izpolnitvijo obrazca za povpraševanje prek spletnih strani, oz. z povpraševanjem prek telefona oz. v poslovalnici. Ponudba vsebuje točne podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni.
Potnik ob povpraševanju označi, da je seznanjen s splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za Agencijo Barka prav tako se šteje, da so splošni pogoji sestavni del pogodbe, kadar naročnik povprašuje po telefonu ali preko elektronske pošte.
Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke pravilno, pomemben je tudi pravilen vrstni red priimek in ime ter predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program ter plačati prijavnino in stroške rezervacije. Imena in priimki prijavljenih potnikov morajo biti identični kot na dokumentih s katerim bodo potovali. (kot v potnem listu ali na osebni izkaznici) Prejem zneska plačila po ponudbi na TR. in/ali posredovanje potrdila o plačilu e-naslov, šteje kot potnikov sprejem ponudbe. V kolikor je potrdilo posredovano izven delovnega časa Agencije Barka, se le to obdela naslednji delovni dan.
Pogodba velja za sklenjeno, ko Agencija Barka napravi fiksno rezervacijo in nato to potniku potrdi.
V primeru, da Agencija Barka prejme plačilo, v danem trenutku pa ni več prostih mest ali se je cena spremenila, se prejeti znesek, po navodilih plačnika vrne v čim krajšem možnem času, v kolikor plačnik ne izbere alternativne ponudbe.
V primeru, da potnik v postopku prijave ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

3. PLAČILO

Agencija Barka za svoje storitve zaračunava naročniku rezervacijske stroške (prijavnino) v višini 14 € na prijavnico (voucher). Ta se plača ob prijavi, skupaj z akontacijo v višini 30% cene aranžmaja. Preostanek je potrebno poravnati 14 dni pred odhodom.

4. CENE

Cene, ki so navedene v ceniku, so v € (EUR). Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru mora organizator potovanja potrošniku vrniti vplačani znesek.

5. ODPOVED POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil za potovanje ali preko elektronske pošte. V tem primeru ima Agencija Barka pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerega višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:

  • do 60 dni pred odhodom administrativni stroški 10% cene aranžmaja ali minimalno 30 EUR
  • od 60 do 45 dni pred odhodom, 15% cene aranžmaja,
  • od 44 do 30 dni pred odhodom, 30% cene aranžmaja,
  • od 29 do 22 dni pred odhodom, 50% cene aranžmaja,
  • od 21 do 15 dni pred odhodom, 80% cene aranžmaja,
  • odpoved kasneje kot 15 dni pred odhodom, 100% cene aranžmaja.

6. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Agencija Barka si pridržuje pravico, da na osnovi zakonskih predpisov odpove potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Prav tako si Agencija Barka pridružuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti (vojne, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče ipd.), za Agencijo Barka pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da programa ne bi objavil ali zanj sprejel rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.

Agencija Barka si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (negotov položaj v državi, kjer poteka program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Agencija Barka ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Agencija Barka ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Agencija Barka odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila aranžmaja, vendar nima pravice do povračila stroškov vize, potrebne za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi v programu Agencija Barka potnika takoj obvesti.

V primeru, da stanje na kraju samem Agenciji Barka ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Agencija Barka namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

7. ZAVAROVANJE ARANŽMAJA

Potnik lahko ob sklenitvi rezervacije aranžma zavaruje z rizikom odpovedi. Odpoved aranžmaja potem velja po pogojih zavarovalnice. Potnik v primeru uveljavitve rizika odpovedi pisno ali preko telefona oz. elektronske pošte obvesti Agencijo Barka, ki mu nato poda ustreza navodila glede uveljavitve zavarovanja.

8. PROGRAMI OGLEDOV ŠPORTNIH PRIREDITEV IN POGOJI NAKUPA VSTOPNIC

Prijave potnikov za programe ogleda športnih prireditev sprejema Agencija Barka in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar najkasneje do 14 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem programu to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 14-dnevnega roka. Celoten znesek oziroma ceno vstopnice je potrebno plačati ob prijavi oz. naročilu vstopnice. Rezervacija, prednaročilo ali informativno naročilo ni mogoče. Naročilo vstopnic je nepreklicno, odpoved ni mogoča, že plačanih kupnin se ne vrača, ampak se izroči naročene vstopnice kupcu. Odstopnine pri nakupu vstopnic ni mogoče vplačati. To velja tudi pri programih z organiziranim prevozom - naročilo vstopnic je nepreklicno. Na prodajnem mestu potnik dobi navodila, koliko časa pred odhodom so še možna vplačila za posamezne vstopnice. Agencija Barka zagotavlja samo tiste cene vstopnic, ki so v celoti vplačane s programom določenem roku. Agencija Barka zagotavlja določeno število vstopnic za posamezno prireditev in za te vstopnice veljajo cene, navedene v posameznem programu. Za dodatno naročene vstopnice ne more zagotoviti cen, ki so objavljene v posameznem programu. Cene vstopnic so izražene v EUR. Agencija Barka si pridržuje pravico spremeniti ceno če se spremenijo tečaji referenčnih valut. Organizatorji posameznih prireditev ob nakupu vstopnic zahtevajo tudi navedbo osebnih podatkov. Agencija Barka vse pridobljene podatke o potnikih varuje kot navedeno v 23. točki Splošnih pogojev in navodil za turistične programe. Agencija Barka ne sprejema nikakršne materialne odgovornosti, če pride do spremembe tekmovalnega programa ali morda odpovedi tekmovanja. Ravno tako Agencija Barka ne prevzema nikakršne odgovornosti, če pride do sprememb cen vstopnic s strani prireditelja. Agencija Barka o takih spremembah potnike nemudoma obvesti. V primeru, da Agencija Barka odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila kupnine vstopnic.

9. POTNI DOKUMENTI

Potni list in vize so skrb vsakega potnika in zato organizator odklanja vsako odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov potovanje prekiniti ali ne more odpotovati. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil. Potnik si je dolžan pred potovanjem pridobiti vizum za države, v katere potuje. V primeru, da potniku ureja vizum Agencija Barka, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. V primeru zavrnitve vstopa v državo nosi vse stroške potnik sam.

10. DEVIZNI IN CARINSKI PREDPISI

Potnik je dolžan poskrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom države, v katero potuje. Če mu je zaradi prekrška prepovedano nadaljevati potovanje, gredo vsi stroški v njegovo breme.

11. POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno delovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve. V kolikor ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja za povzročeno škodo.

12. REKLAMACIJE

Potnik mora neustrezno storitev reklamirati na kraju samem pri predstavniku organizatorja (vodniku) ali obvestiti našo poslovalnico v Sloveniji. Po končanem potovanju mora potnik vložiti reklamacijo pisno v roku 30 (trideset) dni po končanem potovanju. Brez pisne reklamacije Agencija Barka ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Če je po krivdi Agencije Barka prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do povračila v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, kadar ima Agencija Barka pravico do odpovedi aranžmaja ali do spremembe programa.

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Agencija Barka ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

14. PRTLJAGA

Prevoz prtljage je do teže, ki jo določi prevoznik, brezplačen. Agencija Barka ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri nizkocenovnem prevozniku (Ryanair, Easyjet ipd..) je dovoljena teža prtljage, ki jo oddate ob prijavi na let proti doplačilu, običajno nižja od dovoljene pri rednih prevoznikih. Vsak dodatni kilogram se doplača. Tudi dovoljena teža osebne prtljage, ki jo vzamete s seboj na letalo, je lahko nižja, o čemer so potniki obveščeni najkasneje z obvestilom pred odhodom.

15. OBVESTILO PRED ODHODOM

Za vse programe, ki vključujejo organiziran (letalski, avtobusni, ladijski..) prevoz ali za namestitev v zasebnih apartmajih, bo potnik najkasneje 5 dni pred odhodom prejel obvestilo, ki bo vsebovalo dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program. Če obvestila v tem roku potnik ne prejme, se je dolžan oglasiti na prodajnem mestu, kjer se je prijavil, osebno ali po telefonu, sicer bo organizator domneval, da je obvestilo prejel. Ne prejetje obvestila se ne obravnava kot višja sila; stroške, ki nastanejo zaradi tega ali zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo potniki.

16. NASTANITEV V SOBAH / APARTMAJIH

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morsko stran, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,…), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov v določenem objektu. Razdelitev sob/apartmajev je v pristojnosti ponudnika storitev oz. hotelirja; Agencija Barka nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Hotelir pri prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku postreči z večerjo. Prosimo, upoštevajte, da rezervirana oskrba velja samo v času vašega bivanja na destinaciji. Na primer: če odpotujete nazaj domov zjutraj, vam kljub polpenzionu, polnem penzionu ali “all inclusive” odpade pravica do povračila kosila ali večerje. Če ni v programu drugače navedeno je vselitev v sobe povsod po svetu praviloma možna po 14. uri, v apartmaje pa po 16. uri, pozne prihode je potrebno najaviti recepciji izbranega objekta. Zadnji dan pa je sobo/apartma potrebno zapustiti do 10. ure. Ure vselitev in izselitev veljajo ne glede na čas prihoda in odhoda letal. Potnik je dolžan spoštovati hišni red v namestitvenih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom oz. ponudnikom storitve. Agencija Barka ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v namestitvenem objektu.

17. KATEGORIZACIJA NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih Agencije Barka, so nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije Agencije Barka, zato Agencija Barka za njih ne odgovarja.

18. ZIMOVANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato Agencija Barka ravna v primeru potnikove odpovedi potovanja zaradi pomanjkanja snega v skladu s Splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

19. AKCIJE IN PONUDBE “V ZADNJEM HIPU” ALI “LAST MINUTE”

Vse akcijske ponudbe in ponudbe v zadnjem hipu oz. “last minute” programi niso aranžmaji navedeni v kataloški ponudbi Agencije Barka. Gre za posebno kategorijo aranžmajev, kjer Agencija Barka omogoča potniku zadnjo razpoložljivo namestitev v določeni regiji in/ali ponuja zadnja prosta mesta na zakupljenem prevoznem sredstvu. V kolikor kraj namestitve ni izrecno naveden s pogodbo ali programom, Agencija Barka jamči le za namestitev v regiji opredeljeni z letališčem pristanka. V kolikor cena ni vplačana pravočasno, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena. Ena od značilnosti ponudb v zadnjem hipu oz. last minute je, da so zaradi kratkega časa do odhoda ugodnejše, zato v kolikor ni drugače določeno s pogodbo ali programom, odpoved last minute aranžmaja ni mogoča in ni mogoče zavarovanje z odstopnino. Ponudbe v zadnjem hipu/last minute in tudi različne Akcije so vezane na zadnja prosta mesta, ki se sicer ne prodajajo v redni prodaji, ker imajo pomanjkljivost oz. napako. Pri tovrstni namestitvi gre računati tudi na sobe in apartmaje, ki so skromno opremljeni oz. nimajo atraktivnega razgleda, torej gre za namestitve z napako, ki so zato ugodnejše in primernejše za potnike, ki jim kvaliteta bivanja v namembnem kraju ni zelo pomembna. Potnik, ki se odloči za last minute ali Akcija aranžma, je v skladu s temi Splošnimi pogoji opozorjen na stvarne in dejanske napake aranžmaja pred sklenitvijo pogodbe, zato nima pravice do uveljavljanja reklamacij ali zahtevkov, ki bi izvirali iz naslova neustrezne ali slabe namestitve oz. iz naslova slabih namestitvenih storitev, saj je bil na napake izrecno opozorjen s temi Splošnimi pogoji poslovanja.

20. PONUDBE “VSE VKLJUČENO” ALI “ALL INCLUSIVE”

Določeni objekti nudijo ponudbo “vse vključeno” ali “all inclusive”, kjer cene vključujejo praktično vso ponudbo npr. hrano, večino pijač, športne aktivnosti, animacijo… Vsebina ponudbe se od hotela do hotela, ki nudi tovrstno ponudbo razlikuje, zato priporočamo, da potniki pred izbiro natančno preberejo hotelske opise.

21. MEDCELINSKI PROGRAMI

Prijave potnikov za medcelinske programe sprejema Agencija Barka in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem programu to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60- dnevnega roka. Ob prijavi plača potnik prijavnino in stroške rezervacije v višini 30% vrednosti programa, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom programa, ko prejme potovalne dokumente. V primeru potnikove prijave na program znotraj 60-dnevnega roka pred pričetkom potovanja, Agencija Barka ne jamči razpisanih pogojev programa, ampak trenutno najugodnejše pogoje Agencija Barka ne odgovarja za spremembe prihodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevozniki spremenijo, zato mora potnik pred posameznim odhodom oz. ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem. Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Agencija Barka ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

22. PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV

Agencija Barka ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku. Vsi programi, kjer nastopa Agencija Barka kot posrednik, so posebej označeni, Agencija Barka je kot posrednik naveden na računu in prijavnici/voucherju. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Šteje se, da Agencija Barka prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem programa.

23. UPORABA PODATKOV

Agencija Barka vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

24. KONČNA DOLOČILA

Potnik ima pravico reklamirati storitve pri organizatorju potovanja. Če z njegovo rešitvijo ni zadovoljen, je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče.

Potrebujete pomoč?

031 755 626

Ponedeljek - Petek
8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo vsebine. Več o piškotkih.

Strinjam se